Beleids- en actieplan 2023- 2024

I Inleiding (terugblik, introductie huidige situatie)

Sinds januari 2023 is het nieuwe bestuur van Stichting Culturele Ontwikkeling Alphen-Chaam (hierna COAC) operationeel. In- en uitschrijvingen bij diverse instanties zijn gedaan en de eerste gesprekken over de missie, visie en doelstellingen zijn geweest en gedachten zijn vastgelegd in documenten. Nu we weten waarom COAC bestaat (missie), hoe wij deze missie willen realiseren (visie) en wat we willen bereiken (doelen) kunnen we een en ander concretiseren en faseren in een beleidsdocument voor de periode 2022-2023.

Het is niet de opzet om hiermee een strak keurslijf te formuleren. Wel om richting te geven aan onze activiteiten, waarbij uiteraard ook ruimte blijft, voor onverwachte kansen en mogelijkheden. Dit beleidsplan is niet uitputtend. Wel geeft het een indicatie waar we als COAC, aan willen werken. Jaarlijks zullen we evalueren  welke activiteiten we positief waarderen en waar bijstelling noodzakelijk is.

II Missie, visie, doelen

Missie
COAC kiest voor een verbindende rol om daarmee het draagvlak voor en zichtbaarheid van kunst en cultuur te vergroten binnen de Gemeente Alphen-Chaam. Door het leggen van deze verbindingen, wil COAC bereiken dat een groter en breder publiek wordt aangesproken door de culturele activiteiten in de regio.

Visie

 • Cultuur is voor iedereen!
 • Cultuur verrijkt het leven!
 • Door cultuurontwikkeling, leer je verder kijken dan je eigen omgeving!
 • We brengen mensen en werelden samen, om cultuur tot leven te brengen.


Doelen
Het stimuleren van een dynamisch en inspirerend kunst- en cultuurklimaat binnen de gemeente Alphen Chaam door het ondersteunen en adviseren van initiatieven.

COAC wordt de verbinder die door het aangaan en creëren van (nieuwe) netwerken, zorgt voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst en cultuur in de regio.

III Ambities/doelstelling

Afgelopen jaren leidde het COAC een slapend bestaan. We laten buiten beschouwing welke oorzaken hiertoe geleid hebben, maar de situatie is, dat er geen activiteiten werden geïnitieerd , noch gesubsidieerd. Dit leidde ertoe dat om begrijpelijke redenen, de subsidie vanuit de Gemeente Alphen Chaam is stopgezet. De eerste initiatieven waren er dan ook op gericht om de relatie met de gemeente te verbeteren en samen na te gaan, in welke behoeften het “ nieuwe” COAC zou kunnen voorzien.

Samenwerking supporters Cittaslow
Vanuit de gemeente is aangegeven dat er belang aan gehecht wordt om COAC nauw te laten aansluiten bij de Cittaslow gedachte. Cittaslow staat voor een gezond milieu, het versterken van landschappelijke kwaliteiten en een goede infrastructuur. Daarbij wordt het cultuurhistorisch erfgoed, de plaatselijke tradities en het aanbieden en promoten van streekproducten gekoesterd. Voor het COAC krijgt dit primair vorm door de samenwerking op te gaan zoeken met de Cittaslow supporters. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds het zo mogelijk organiseren van gezamenlijke activiteiten en anderzijds nagaan of er geschikte kandidaten zijn om twee zetels in te vullen in het bestuur.

Samenwerking ondernemersverenigingen
Het is van belang om minimaal bekend te zijn met elkaar en van elkaars bestaan  op de hoogte te zijn. Daar waar mogelijk en wenselijk kunnen we elkaar versterken door bij evenementen ook een cultureel aspect toe te voegen.

Samenwerking bestaande verenigingen
Hiervoor geldt dezelfde redenering als bij ondernemers. Door weet te hebben van elkaars bestaan, is contact gemakkelijker en kan gezocht worden naar de toegevoegde waarde, van een culturele inbreng.

Aandacht schooljeugd en/of jongeren
We hebben het idee dat hier, mede gezien veranderingen in het onderwijs, een terrein braak ligt. De wijze waarop dit vorm en inhoud krijgt, zal verder geconcretiseerd worden, na verkennende gesprekken met bestaande organisaties binnen de gemeente.

Initiatief culturele activiteiten
Het idee is om niet alleen, min of meer passief, subsidie te verdelen, maar ook bij voorkeur samen met anderen, om zelf culturele activiteiten te organiseren.

Dit bevordert de naamsbekendheid en zichtbaarheid van COAC in de woonkernen.

Het initiatief hiervoor kan zowel bij het COAC liggen als bij de betreffende werkgroep

IV Stappenplan - hoe worden de ambities gerealiseerd?

Communicatie naar inwoners
De naamsbekendheid is laag. Dit kan op diverse manieren verbeterd worden:

 • Een eerste vereiste om dit te verbeteren is de beschikking over een toegankelijke en goed werkende website. Inmiddels is een ontwerp opgesteld en is opdracht gegeven om een professionele website te ontwikkelen. Bij het lanceren van deze website treedt COAC voor het eerst naar buiten.
 • Publicaties in Ons Weekblad en BN/De Stem.
 • Voorts zullen we ook aanwezig op de website als Ons Alphen Chaam en Galder- Strijbeek. Hiermee is ook toegang tot Facebook gerealiseerd.


Communicatie naar supporters Cittaslow
Er zijn ongeveer 80 supporters van Cittaslow. Het is realistisch om er van uit te gaan dat hiervan slechts een deel geïnteresseerd is het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Het idee is om met een kleine kern samen na te gaan, waar wederzijdse wensen en behoeften liggen en daarmee te komen tot een jaarplan.

Advies aan gemeente Alphen Chaam
Door het onderhouden van contacten en netwerken ontstaat er specifieke kennis over wensen, behoeften en wellicht tekorten ten aanzien van de culturele sector.

Het is ons voornemen, om via de geëigende kanalen, deze inzichten door te geven in de vorm van adviezen aan de Gemeente.

Kunst- en Cultuurroute Galder-Strijbeek
Op 18 september 2022 heeft de eerste Kunst- en Cultuurroute plaats gevonden in Galder en Strijbeek. Hiervoor is een initiatiefgroep opgericht die de organisatie heeft opgepakt. Het voorstel is de initiatiefgroep als werkgroep van het COAC onder te brengen.

Cittaslow
Het COAC zoekt samenwerking Cittaslow supporters, waarmee gezamenlijke activiteiten georganiseerd kunnen worden.

VI Financiën

Algemene gegevens beheer COAC

 • Stichting Culturele Ontwikkeling Alphen Chaam
 • E-mail: info@stichtingcoac.nl
 • Website: stichtingcoac.nl
 • KvK: 538 69 249
 • Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de stichting. Momenteel bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze kan worden aangevuld met algemene bestuursleden. Met name uit samenwerking met de Cittaslow supporters wordt een aanvulling van het bestuur verwacht.
 • Het bestuur ontvangt, conform de regels omtrent de ANBI-status, geen loon voor het verrichten van bestuurstaken.


Verwerving inkomsten door COAC (o.a. subsidie, sponsoring, vrienden)

 • Sponsoren
 • Vrienden van COAC: Naast sponsors willen wij ook individuen de mogelijkheid bieden om een financiële bijdrage te leveren De vorm die wij hiervoor gekozen hebben is de status van “ vriend”. Door een eenmalige bijdrage, wordt men vriend van COAC.
 • Subsidies


ANBI
Om als culturele ANBI status aangemerkt te worden moet de stichting aan bepaalde voorwaarden van de Belastingdienst voldoen; met name de inzet voor minstens 90% voor algemeen nut. Een bestuurder van een stichting met een ANBI-status mag geen loon ontvangen voor het verrichten van bestuurstaken. Het voordeel hiervan is dat donateurs, c.q. sponsors een extra  belastingvoordeel hebben omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Ook voor COAC geldt dat zij niet van één inkomstenbron, zijnde subsidie, afhankelijk wil zijn.

Subsidieverlening
Het is de wens van het bestuur om transparant te zijn in het wel of niet toekennen van subsidie. Hiervoor worden duidelijke criteria ontwikkeld. Uitgangspunt is dat we met name willen helpen in de opstartfase van culturele activiteiten. Ook kiezen we voor co- sponsoring, d.w.z. dat er altijd ook op een andere manier, financiële middelen verkregen moeten worden.

Verwijzing publicatie staat van baten en lasten (website)